موضوعات = خداشناسی
نظریه ی آگوستین درباره ی مسئله ی شر و نقد آن از منظر ابن سینا

دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 95-114

10.30497/ap.2015.53386

فاطمه سادات هاشمی؛ امیرعباس علیزمانی


مبادی نظری ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند از منظر ابن‌سینا و شیخ احسائی

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 49-70

10.30497/ap.2015.52028

محمود هدایت افزا؛ سید عبدالرحیم حسینی


تأملی دوباره در باب برهان صدیقین سینوی در نجات

دوره 18، شماره 52، دی 1393، صفحه 25-39

10.30497/ap.2014.49253

هما رنجبر؛ داود حسینی؛ اسدا... فلاحی


ارزیابی نقد ملاصدرا بر تقریر ابن‌سینا از علم تفصیلی خداوند به موجودات

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 115-128

10.30497/ap.2011.39470

سعیدرضا رهاوی عزآبادی؛ بیوک علیزاده


عینیت مفهومی‌ اوصاف الهی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 103-124

10.30497/ap.2010.39500

سعیده سادات شهیدی