اخبار و اعلانات

به منظور حفظ حقوق نویسندگان، مقالات دریافتی با سامانه مشابه‌یاب متون فارسی تطبیق داده می شود.

به منظور حفظ حقوق نویسندگان، مقالات دریافتی با سامانه مشابه‌یاب متون فارسی تطبیق داده می شود.

مطالعه بیشتر

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی با انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی  با انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران  دوفصلنامه علمی حکمت سینوی به منظور گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی و ارتقاء کیفیت پژوهش تفاهم نامه همکاری با انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران از اسفند 1400 منعقد کرده است.

مطالعه بیشتر