منتخب هیأت داوران سال 1400:

منتخب هیأت داوران شماره 65/ بهار و تابستان 1400 :

رضا اکبری*، دانشیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

سعید انواری*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی 

منصور ایمان پور، دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

نعیمه پورمحمدی ماهونکی، استادیار گروه فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب 

محمد هانی جعفریان، دکترای تخصصی دانشگاه تبریز

محسن جوادی*، استاد گروه فلسفه دانشگاه قم     

مهدی حاجیان*، دکترای تخصصی فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری   

مسعود حاجی ربیع، استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

سید احمد حسینی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید مدنی

مریم خوشدل روحانی، استادیار گروه مبانی نظری دانشگاه شهید بهشتی

سید محمد علی دیباجی*، دانشیار دانشگاه تهران 

مهدی ذاکری*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

فرزانه ذوالحسنی، دانشیار گروه دانشگاه امام زنجان

حدیث رجبی، استادیار دانشگاه الزهرا (س)

فروغ السادات رحیم پور، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

مصطفی زالی، استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

مریم سالم، استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

نسرین سراجی پور، دکتری تخصصی فلسفه

محمد سعیدی مهر، استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه سلیمانی دره باغی*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) 

شهناز شایان فر*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا     

سعیده سادات شهیدی*، استادیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه صادق زاده قمصری*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) 

عبدالله صلواتی*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید رجایی  

احمد عسگری، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

محمدکاظم فرقانی*، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

عباس قربانی، استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران

مرتضی کربلایی، دکترای تخصصی مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب و حوزه علمیه

طیبه کرمی، استادیار گروه فلسفه بنیاد دایره المعارف اسلامی

محمد مهدی کمالی،  استادیار بنیاد پژوهش های اسلامی

لیلا کیان خواه، استادیار گروه فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

شریف لک زایی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

امیر مازیار، استادیار گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

محمد سالم محسنی،  استادیار جامعه المصطفی العالمیه قم

نادیا مفتونی*، دانشیار دانشگاه تهران    

ابراهیم نوئی، استادیار دانشکده الاهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

هادی وکیلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حسین هاشم نژاد، استادیار دانشگاه تهران

حسین هوشنگی، استادیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

 

منتخب هیأت داوران شماره 66/ پاییز و زمستان 1400 :

حسین اترک*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان    

ناهید السادات اخوان کاظمی، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی  

محمدجواد اسماعیلی، استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

رضا اکبری*، استاد گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)

عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

محسن جوادی*، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

مهدی حاجیان*، دکتری تخصصی فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری

سید احمد حسینی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید مدنی

رحیم دهقان سیمکانی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

فرزانه ذوالحسنی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام زنجان

فاطمه رازی زاده، دکترای تخصصی گروه فلسفه پردیس فارابی

حدیث رجبی، استادیار دانشگاه الزهرا (س)

فروغ السادات رحیم پور، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

مصطفی زالی، استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

مریم سالم، استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

نسرین سراجی پور، دکتری تخصصی فلسفه

محمد سعیدی مهر، استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه سلیمانی دره باغی*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)

جعفر شانظری، دانشیار دانشگاه اصفهان

فهیمه شریعتی، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

احمد عسگری، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

مهدی غیاثوند، استادیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

علیرضا فاضلی، استادیار دانشگاه یاسوج

محمدکاظم فرقانی*، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)

لیلا کیان خواه، استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مرتضی کربلایی، دکترای تخصصی مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب و حوزه علمیه

حسین کلباسی اشتری، استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

محمد مهدی کمالی، استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی

ابوالفضل گائینی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

امیر مازیار، استادیار گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

محمد سالم محسنی، استادیار جامعه المصطفی قم

رضا محمدزاده، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)

طیبه محمدی کیا، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

محمود مروارید، دانشیار  پژوهشگاه دانش های بنیادین پژوهشکده فلسفه تحلیلی

شمس الملوک مصطفوی، دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد واحد شمال

نادیا مفتونی*، دانشیار دانشگاه تهران

ابراهیم نوئی، استادیار دانشکده الاهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

حسین هوشنگی، استادیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

سید محمود یوسف ثانی، دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران