انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی با انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی  با انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی  با انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران 

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی به منظور گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی و ارتقاء کیفیت پژوهش تفاهم نامه همکاری با انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران از اسفند 1400 منعقد کرده است.