منتخب هیأت داوران سال1401 :

مجید احسن، استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق (ع)

مرضیه اخلاقی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور

علیرضا اسعدی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

رضا اکبری، دانشیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق(ع)   https://www.webofscience.com

رضا اکبریان، استاد گروه فلسفه، حکمت و منطق دانشگاه تربیت مدرس

زینب برخورداری، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

فردین جمشیدی مهر، استادیار گروه فلسفه دانشگاه گنبدکاووس

سید احمد حسینی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید مدنی

حمید رضا خادمی، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

زهرا خزاعی، استاد فلسفه دانشگاه قم

سید محمد علی دیباجی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

فرزانه ذوالحسنی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

محمد رنجبرحسینی، استادیار گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث قم

مریم سالم، استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

نسرین سراجی پور، دکتری تخصصی فلسفه

فاطمه سلیمانی دره‏باغی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

جعفر شانظری، دانشیار دانشگاه اصفهان

شهناز شایان فر، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا   https://www.webofscience.com

فهیمه شریعتی، استادیار گروه فلسفه  دانشگاه فردوسی مشهد

سعیده سادات شهیدی، استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

فاطمه شهیدی، استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه.

فاطمه صادق زاده قمصری، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

 https://www.webofscience.com

مرضیه صادقی رشتی، دانشیار دانشگاه قم

عبدالله صلواتی، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی   https://www.webofscience.com

حسن علی عباسی حسین آبادی، دانشیار دانشگاه پیام نور

امیرعباس زمانی، دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

منا فریدی خورشیدی، استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

علیرضا کرمانی، دانشیار گروه عرفان مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

طیبه کرمی، استادیار گروه کلام و فرق بنیاد دایره المعارف اسلامی

احمد کریمی، دانشیار گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث

زهرا محمودکلایه، دکترای تخصصی فلسفه

نادیا مفتونی، دانشیار دانشگاه تهران https://www.webofscience.com

کاظم موسی خانی، استادیار گروه الهیات دانشگاه گنبدکاووس

الهه هادیان رسنانی، دانشیار گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث

حسین هوشنگی، دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق (ع)

اقدس یزدی، استادیار بازنشسته دانشگاه قم