اهداف و چشم انداز

اهداف دوفصلنامه علمی حکمت سینوی:

این نشریه با هدف آشنایی با میراث فلسفه اسلامی و ایجاد بستری مناسب جهت انجام پژوهش‏ های فلسفی ـ تطبیقی و مطالعات میان رشته ‏ای در حوزه دین و فلسفه مشاء، می‏ کوشد زمینه را برای فعالیت‏ های علمی و پژوهشی اساتید و پژوهشگران به ویژه بانوان فراهم آورد. 

این دوفصلنامه در صدد انعکاس مقالات پژوهشی استادان و پژوهشگران محترم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در عرصه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای و میان‌رشته‌ای در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی (حکمی) ابن‌سینا  و یافتن پاسخی به مسائل جدید است. 

این دوفصلنامه در حوزه موضوعات زیر مقاله می پذیرد.

 • معرفی جریان فکری فلسفه مشائی؛
 • معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی؛
 • بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا؛
 • نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او؛
 • مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا؛
 • بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی، یونان و غرب؛
 • بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان؛
 • بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او؛ مبانی حکمت سینوی؛
 • بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا؛
 • روش‌شناسی(متدولوژی) ابن‌سینا؛
 • تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو؛
 • حکمت مشرقی؛
 • کتاب‌شناسی ابن‌سینا؛
 • گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا