به منظور حفظ حقوق نویسندگان، مقالات دریافتی با سامانه مشابه‌یاب متون فارسی تطبیق داده می شود.

به منظور حفظ حقوق نویسندگان، مقالات دریافتی با سامانه مشابه‌یاب متون فارسی تطبیق داده می شود.