راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

- مقاله در نرم‌‌افزار Word در برگه a4 با اندازه و قلم ذیل تنظیم شوند:

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

B Zar 12 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

نام نویسنده(گان)

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Lotuls 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

تیترها

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Lotuls 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B Lotuls 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

عنوان جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Lotuls 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

منبع جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

رابطه

فارسی

B Lotuls 13 Regular

انگلیسی

Cambria Math 11 Regular

یادداشت‌ها

فارسی

B Lotuls 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

کتابنامه

فارسی

B Lotuls 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

تذکر:

- اندازه واژگان زبان عربی همانند موضوعات فارسی، و با قلم B lotus Unc تنظیم شوند.

- فاصله از هر طرف صفحه (margins) به این شکل تنظیم شود. Page Setup:left,top, right:4.25 ,Bottom:7.27cm     

- فاصله خطوط در کل متن مقاله 0.9 باشد.

- در صورت استفاده از فرمول(رابطه)، تمامی موارد با ذکر رابطه و شماره پیاپی آن، از گزینهEquation  استخراج شود.

- حجم مقاله بین 3000 تا 9000 واژه (بین 15 تا 30 صفحه) باشد.

- با استفاده از گزینه Spacing در Paragraph فواصل قبل تیترها با 5 رج(فاصله) درج شوند.

- در پاراگراف‌ها -غیر از پاراگراف اول-، با استفاده از گزینه Indentation در Paragraph به میزان 0.5 تورفتگی ایجاد شود.

- عنوان جدول با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی در بالای جدول و منبع آن در قسمت پایین آورده شود.

- عنوان نمودار(شکل) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی همراه منبع در پایین نمودار(شکل) آورده شود.

- متن سطر اول جداول Bold و با استفاده از گزینه Shading در Paragraph با رنگ خاکستری رنگ‌آمیزی شود.

- در صورت طولانی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعدی، متن سطر اول جداول با استفاده از گزینه Data در LAYOUT تکرار شود.

- عناوین(تیترها) اصلی و فرعی (غیر از چکیده، مقدمه، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و کتابنامه) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی از راست به چپ تنظیم شود.