موضوعات = معرفت شناسی
استقلال رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی از نظر مشائیان درباب حصول ادراکات

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 53-75

10.30497/ap.2022.241831.1558

مریم طهماسبی؛ سید عباس ذهبی؛ احمد بهشتی


آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

دوره 21، شماره 58، دی 1396، صفحه 5-20

10.30497/ap.2017.67784

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله


توصیف، تحلیل و تبیین معرفتی ساختار علم برهانی الهیات در کتاب الشفاء

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 63-82

10.30497/ap.2016.61501

امیر عباس علی زمانی؛ رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی


حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 5-24

10.30497/ap.2016.59347

فروغ السادات رحیم پور؛ زهرا توکلی


فرآیندتکون معرفت دینی در فلسفه ابن سینا (با تاکید بر شناخت مجردات)

دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 23-41

10.30497/ap.2015.53385

ربابه جلیلی بهابادی؛ علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن آبادی


روش طبیعت‌شناسی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 41، مرداد 1388، صفحه 27-47

10.30497/ap.2009.67897

فاطمه سلیمانی