بررسی تعارض قانون علیت و اصل عدم قطعیت

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد

چکیده

قانون علیت از جمله مهمترین قوانین فلسفه است که همه ابعاد زندگی بشر مؤید آن بوده و به عنوان یک اصل بدیهی مورد پذیرش سایر علوم قرار گرفته است، زیرا بدون استفاده از این قانون نمی‌توان حوادث و پدیده‌های عالم را توجیه کرد و به نظریه‌پردازی پرداخت.به‌رغم اهمیت فوق‌العاده قانون علیت، در طول تاریخ شبهات فراوانی علیه آن اقامه شده است؛ از جمله جدیدترین این شبهات، شبهه‌ای است که از سوی فیزیکدانان سده بیستم ـ یعنی فیزیکدانان پیرو مکتب کپنهاک که واضع اصل عدم قطعیت هستند ـ مطرح شده است. آنان بر‌اساس برخی آزمایشات تجربی اصل عدم قطعیت را مغایر قانون علیت قلمداد کرده و از این رو قانون علیت را انکا کرده‌اند. در حالی که ریشه اصلی این انکار به نارسایی مفهوم علیت در ذهن آنها برمی‌گردد. اشتباه بزرگ طرفداران اصل عدم قطعیت مترتب ساختن یک نتیجه متافیزیکی بر آزمایشات فیزیکی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Conflict between the Principle of Causality and Uncertainty Principle

نویسنده [English]

  • Leila Kiankhah
Master of Arts
چکیده [English]

The law of causality is one of the most important concepts in philosophy which all the aspects of human life testifies to this point; other sciences have also accepted it a self – evident principle, because without using this law we can not justify the events and phenomena of the universe and to propose theories about it.
In spite of the extraordinary importance of the law of causality, throughout the history many doubts have been advanced against it, including the most recent one which has been advanced by the twentieth century physicists – that is, physicists following the Copenhagen school who are the originators of the principle of uncertainty. On the basis of certain empirical experiments, they have considered the uncertainty principle in conflict with the law of causality, hence they have denied the law of causality. Whereas the basic root of this denial goes back to the insufficiency of the concept of causaulity in their mind. The gross mistake of the supporters of uncertainty principle is that they base a metaphysical conclusion on certain physical experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • law of causality
  • principle of resemblance
  • uncertainty principle
  • Heisenberg
دوره 11، 36 و 37
کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 10/5/1388 به دوفصلنامه حکمت سینوی درجه علمی ـ پژوهشی (با شماره مجوز 814/11/3( اعطا کرده است.
اسفند 1386
صفحه 115-130