تاثیرا ت بی‏ واسطه ذهن بر خارج از منظر ابن سینا، گذار به رویکرد شناختی سینوی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ذهن به معنی قوای ادراکی انسان که مرتبط با مغز و اندام حسی است به شیوههای گوناگون عالم خارج را تحت تأثیر قرار می‎دهد. این مقاله در پی بررسی تأثیرات بی‏واسطه ذهن بر عالم خارج شامل جهان طبیعت، بدن انسان و اذهان دیگران در آثار ابن‏ سینا است. بر اساس بررسی و تحلیل آثار ابن‏ سینا در این خصوص حیطه ادراکی نفس با قوای حس، خیال، متخیله و واهمه در اموری چون دعا، سحر، عشق، حالات بدن و ... تأثیر می‏ گذارد. تحلیل آرای ابن ‏سینا درباره ذهن و تأتیرات مستقیم و بی‏واسطه آن بر خارج از خود، القاکننده نوعی گرایش شناختی (مبتنی بر تأثیرات ذهن و ادراکات ذهنی) در علم النفس ابن‏ سینا می ‏باشد که بر تأثیر نگرش و اندیشه بر رفتار تأکید می‏ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Immediate Influences of Mind on Outer World from Avicenna's Point of View A Brief Survey of Avicenna's Cognitive Approach

چکیده [English]

Based on the studies about the word "mind" and its applications in Avicenna's works, mind, or the sphere of perception in rational soul which is in relation with brain, has immediate and indirect influences on outer world including the world of nature, human body or the minds of others in different ways. The sphere of soul's perception and faculties of sensation, fantasy, imagination and estimation have direct influences in matters like praying, magic, love, body's moods and etc. Reviewing Avicenna's thoughts on this issue is done through a library research and the method of content analysis. So, the paper is trying to inspire a sort of cognitive approach in Avicenna's phycology, which focuses on the direct influences of thoughts and human behaviour. Sometimes, such approach is similar to the cognitive psychology (a new branch of experimental psychology) which along with the aim of compiling rules and discovering new theories about mental structures and processes, studies human's behaviour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • Mind
  • soul
  • Influence
  • cognitive approach