دوره و شماره: دوره 19، شماره 53، خرداد 1394 
نگاهی به آرمان شهر سینوی

صفحه 111-130

10.30497/ap.2015.52038

طیبه محمدی کیا؛ عبدالمجید مبلغی