موضوعات = وجودشناسی
رابطۀ وجود و ماهیت در مکتب نومشائی حکیم رجب علی تبریزی

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 91-117

10.30497/ap.2023.244263.1615

محمود هدایت افزا؛ سعید انواری


سیر تحول معنای«وجود» و «موجود» از نخستین سده‏ های هجری تا عصر ابن‏ سینا

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 83-102

10.30497/ap.2016.61619

اسکندر صالحی؛ پرویز ضیاءشهابی؛ عباس ذهبی


تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


نظام احسن و مسئله شرور در فلسفه ابن سینا

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 45-65

10.30497/ap.2010.39483

فاطمه صادق زاده قمصری


ذات‌گرایی ارسطویی ـ سینوی و ذات‌گرایی معاصر

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 125-144

10.30497/ap.2010.39487

سیداحمد حسینی؛ محمد سعیدی مهر


مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن‌سینا و سهروردی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 112-129

10.30497/ap.2008.67936

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت


ماده از نگاه فیزیک و فلسفه

دوره 11، 36 و 37، اسفند 1386، صفحه 20-55

10.30497/ap.2008.67957

فاطمه سلیمانی


نظریه افلاک و تأثیر آن بر فلسفه اسلامی

دوره 11، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 47-87

10.30497/ap.2007.67981

سعید انواری؛ اصغر دادبه


بخت و اتفاق از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 11، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 150-168

10.30497/ap.2008.67982

مریم سالم؛ رضا اکبریان