نظریه افلاک و تأثیر آن بر فلسفه اسلامی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به نظر فیلسوفان اسلامی، مباحث طبیعی (طبیعیات) به مثابه اصول موضوعه، در علم الهی استفاده می‌شود. برخی از مباحث مابعدالطبیعه، تحت تأثیر علم تجربی یا فیزیک روزگار فیلسوفانی است که به طرح نظریات مابعدالطبیعی پرداخته‌اند. امروز بایسته است تا متفکران مسلمان، بر اساس داده‌های جدید علمی و دگرگونی مباحث طبیعی، به طرحی تازه از الهیات فلسفی اهتمام ورزند و مابعدالطبیعه‌ای متناسب با داده‌های جدید علمی بنا نهند و به تبیینی امروزین از آرای کهن بپردازند. در این مقاله با بررسی نظریه افلاک، که بخشی از طبیعیات قدیم را تشکیل می‌دهد، میزان تأثیرگذاری این بحث بر مباحث مابعدالطبیعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که چه مباحثی از این علم، نیازمند بازنگری و تبیینی دیگرگون است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theory of Heavens and Its Influence on Islamic Philosophy

نویسندگان [English]

  • Saeed Anvari 1
  • Asgar Dadbeh 2
1 Ph.D. student of Islamic Philosophy and Theology, Institute for Philosophy and Philosophy of Iran
2 Professor / Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

According to Islamic philosophy the debates in natural philosophy (physics) can be used as axioms in divine science. Some of the debates in metaphysics is under the influence of empirical science or physics from the time of those philosophers who have put forward metaphysical theories. Today it is incumbent upon muslim thinkers to build on a new presentation of philosophical theology on the basis of new scientific data and to construct a metaphysics well – proportioned with modern scientific data, with contemporary explanation of old ideas. In this article, after examination the theory of heaven, which forms a part of old physics, the degree of the influence of this discussion on metaphysical debates will be studied and it will be shown that which debates needs revision and a different explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physics
  • theory of heavens
  • Heavenly Souls
  • tenfold intelligences
  • astronomy