کلیدواژه‌ها = فارابی
رمزپردازی در روش‌شناسی فلسفی ابن‌سینا

دوره 22، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 105-120

10.30497/ap.2019.71997

سید رحمان مرتضوی


جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

دوره 22، شماره 59، تیر 1397، صفحه 5-25

10.30497/ap.2018.69927

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه


اثرگذاری اقناع در افعال ارادی از دیدگاه فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 115-129

10.30497/ap.2015.53390

فتانه تواناپناه؛ نادیا مفتونی


نقش مشهورات در تعین مدن با تکیه بر آراء فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 130-151

10.30497/ap.2015.52039

سیده ملیحه پورصالح؛ زینب برخورداری


خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 18، شماره 52، دی 1393، صفحه 101-113

10.30497/ap.2014.49256

نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم