دوره و شماره: دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 1-300 
صناعات خمس از نگاه فارابی

صفحه 225-249

10.30497/ap.2023.244286.1618

زینب برخورداری؛ سیده مهدیه پورصالح امیری