دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، بهمن 1387، صفحه 1-156 (پاییز و زمستان 1387)