دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 1-129 (بهار و تابستان 1387)