مبناگروی سینوی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مقاله حاضر از دو بخش مهم تشکیل شده است. در بخش اول سعی شده به مباحثی که در معرفت‌شناسی معاصر، پیرامون مبناگروی سنتی مطرح گردیده، اشاره شود و در خلال آن، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف این نظریات به نحوی مختصر مورد توجه قرارگیرد. به دنبال این مبحث مقدماتی، در بخش دوم ضمن مرور دیدگاه‌های ابن‌سینا پیرامون مسأله مبانی و مبادی معرفت، نشان داده شده است که می‌توان این نظریه را در دسته‌بندی‌های ارائه شده جزو نظریات مبناگرایانه سنتی اما با قرائتی خاص به‌حساب آورد. این نظریه با ویژگی‌های خاصی که دارد ‌(از جمله: مبنا بودن موجودات فراتر نسبت به موجودات فروتر در جمیع اقسام معرفت از مشاهده گرفته تا یقین، مبنا بودن تصورات برای تصدیقات، مبنا بودن اصول موضوعه هر علم برای مسائل آن علم، مبنا بودن دانش‌های فراتر نسبت به دانش‌های فروتر و نیز مبنا بودن مجموعه بدیهیات برای سایر اقسام معرفت و در رأس بدیهیات، مبنا بودن اولیات آن هم به نحو بالقوه و تکمیلی برای جمیع اقسام معرفت‌های غیرمباشر) نه از الگوی ارائه شده از مبناگروی سنتی معاصر که در بخش اول ارائه می‌گردد، تبعیت می‌کند و نه بسیاری از اشکالاتی که امروزه بر مبناگروی سنتی گرفته می‌شود، بر آن وارد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ibn Sina's Foundationalism

نویسنده [English]

  • Reza Mohammadzadeh
Assistant Professor at Imam Sadiq University
چکیده [English]

The present article consists of two main sections. In the first section the writer tries to deal with the topics which in contemporary epistemology has been advanced about tradional foundationalism, and in the meantime to show both the weaknesses and strengths of these theories briefly. Following this preliminary discussion, in the second section besides the review of Ibn Sina's point of view about the problem of foundation and principles of knowledge, it has been shown that this theory can be included in the foundationalist theories but with a special reading. This theory, with its characteristic features (including, its being foundation of higher beings in relation to lower beings in all kinds of knowledge from observation to certainty, foundational mode of concept for assertion, foundational mode of axioms of every science for the problems of that science, foundational mode of higher sciences in relation to lower sciences and also foundational mode of immediate perceptions for other kinds of knowledge and at the top of immediate perceptions foundational mode of basic self – evident propositions both potentially and complementary for all kinds of indirect knowledge) neither follows the present – day traditional foundationalism that we deal with in the first section nor is susceptible to the many difficullies of traditional foundationalism of today.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Epistemology
  • traditional foundationalism
  • Ibn Sina
  • principle of argument