دوره و شماره: دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 1-288