دوره و شماره: دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 1-350 
انگاره‎سازی معلم ثانی دربارۀ نبوت

صفحه 167-193

10.30497/ap.2021.241909.1561

حوریه شجاعی باغینی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری