دوره و شماره: دوره 17، شماره 50، دی 1392، صفحه 5-127