دوره و شماره: دوره 17، شماره 49، خرداد 1392، صفحه 1-137 
تبیین عناصر منطقی ـ اخلاقی در فلسفه اجتماعی ابن‌سینا

صفحه 23-41

10.30497/ap.2013.40700

راضیه بیرونی کاشانی؛ خسرو باقری نوع ‏پرست؛ فاطمه زیباکلام منفرد