دوره و شماره: دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 1-147 (پاییز و زمستان 1388)