حکمت مشرقی ابن‌سینا از منظر ‌هانری کربن

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

چکیده

هانری کربن، ابن‌سینا را فیلسوف سلف سهروردی و از این جهت وی را پیشگام حکمت مشرقی می‌داند و بر این باور است حکمت مشرقی ابن‌سینا برای انسان معاصر، کارآمد و رهگشاست. وی با این هدف که چشم‌اندازهای سینوی را بگشاید، نخستین متفکری بود که در این راه قدم نهاد. به زعم وی فلسفه سینوی در شرق با حفظ نفوس فلکی به راه خود ادامه داد و نقادی غزالی تأثیری بر این حکمت نداشت. کربن با دغدغه‌های مختلفی در فلسفه غربی روبرو بود و بر این باور بود که حکمت مشرقی می‌تواند پاسخی به این بحران‌ها باشد. به همین دلیل معتقد به برتری فلسفه سینوی یا اشراقی بر مکتب ابن‌رشدی بود. وی اظهار می‌کند روشی را که با آن می‌توان حکمت سینوی را امروزی کرد را می‌توان «درونی‌سازی» نامید. با الهام از فرشته‌شناسی سینوی است که نفس با تحولی که در خود ایجاد می‌کند از این عالم مادی فراتر می‌رود و وارد عالم مثال می‌شود و این گونه است که عالم خیال یا عالم مثال به عنوان عالم رمزها اعتبار دوباره‌ای می‌یابد و انسان معاصر نیز می‌تواند در تجربه آن دخیل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Oriental Wisdom of Ibn Sina from Henri Corbins view

نویسنده [English]

 • Azam Ghasemi
Assistant professor in philosophy in Iranian Institute of Philosophy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Corbin regards Ibn sina as a predecessor in this orientation and in this respect considers him as forerunner of Suhravardi. Henri Corbin holds that Ibn Sina's oriental philosophy is self-sufficient and opens the way for contemporary man.
With this goal of opening Avicenian perspectives to the modern world he was the first thinker who took a brave step in this way. According to him Ibn Sina's philosophy in the East by keeping the celestial souls continues its way and Ghazzali's criticism had no effect on this philosophy.
Corbin was confronted by different concerns in western philosophy and believed that this oriental philosophy could be a suitable response to these crises.
For this reason he believed in supremacy of Avicenian philosophy or oriental wisdom over the school of Ibn Rushd.
He calls the method by which Ibn Sina's philosophy can be made modern interinorization. It can be said that by an inspiration of Ibn sina's angelology, soul by making a transformation in itself goes beyond this world and enter the world of archetypal images.
In this way the imaginable world or ideas as a world of symbols again gains validity and modern man as well can participate in its experience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ibn Sina
 • western philosophy
 • oriental philosophy
 • Avicenian philosophy
 • Henri Corbin
 • angelology
 • modern man
 • world of archetypal images
 • celestial soul

عنوان مقاله [العربیة]

حکمة ابن‌سیناء الشرقیة من وجهة نظر هنری کوربن

چکیده [العربیة]

یعتبر کوربن ابن‌سیناء سلفا لسهروردی، و یعده من رواد فلاسفة الحکمة الشرقیة، و یعتقد ایضاً أن الحکمة الشرقیة عملیة لقضایا الانسان المعاصر، و هو أول مفکر خطا فی تبیین و جهات نظر ابن‌سیناء أو ما شابهها. و طبق تصوره واصلت فلسفة ابن‌سیناء طریقها فی الشرق مع حفظ أصول النفوس الفلکیة، و لم تتأثر هذه الحکمة بانتقادات الغزالی و کان کوربن مواجها لهواجس عدیدة فی الفلسفة الغربیة، معتقداً باستطاعة الحکمة الشرقیة علی الإجابة علی هذه الهواجس، لذلک اعترف بتفوق فلسفة ابن‌سیناء أو الاشراقیة علی مدرسة ابن‌‌رشد.

و قد سمی منهج عصرنة حکمة ابن‌سیناء «بالتحول الداخلی». و بإیحاء من علم معرفة الملائکة لابن‌سیناء، تستطیع النفس مع التحول الذی تحدثه فیها اختراق حدود العالم المادی و التسرب إلی العالم المثالی. و علی هذا الأساس یستعید عالم الخیال أو المثل اعتباره تحت اسم عالم الرموز، و یستطیع الانسان المعاصر أن یجربه بنفسه.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • ابن‌سیناء
 • الفلسفة الغربیة
 • الحکمة الشرقیة
 • حکمة ابن‌سیناء
 • هنری کوربن
 • علم المعرفة الملائکة
 • الانسان المعاصر
 • عالم المثل
 • النفوس الفلکیة