دوره و شماره: دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 1-152 (بهار و تابستان 1389)