دوره و شماره: دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 1-145 (پاییز و زمستان 1391)