جایگاه دعا و ذکر در جهانشناسی سینوی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق (ع) تهران، ایران.

چکیده

در جهان‌شناسی سینوی کل هستی بر اساس نظام متقن و منسجم علی و معلولی شکل گرفته و در آن هر موجودی جایگاه مشخص و معینی دارد. عالم طبیعت به عنوان پایین‌ترین مرتبه هستی تحت تدبیر نفوس سماوی و نفوس سماوی نیز خود تحت احاطه و تدبیر عقول مجرد و در نهایت منتسب به واجبالوجود هستند. در چنین نظامی دعا و ذکر وسیله‌ای برای اتصال و ارتباط نفوس انسانی با عوالم بالا (نفوس سماوی و عقول مجرد) به منظور جلب منافع و دفع مضرات است. نفوس انسانی از طریق تعالی نفسانی و تکامل  قوای عقل نظری و عملی قدرت اتصال و اتحاد با عقول مجرد را یافته و بدین ترتیب قدرت تأثیر در نفوس سماوی موجب پیدایش پدیده‌های خوشایند و از بین رفتن حوادث نامطلوب در جهان مادی می‌شوند. چگونگی هماهنگی و انطباق دعا و ذکر با اصول و قواعد عقلی حاکم بر نظام علی و معلولی جهان مسئله‌ای است که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Prayer and Invocation in Avicennian Cosmology

نویسنده [English]

  • Fatemeh Solimani Dareh Baghi
Assistant Professor of philosophy department / Imam Sadiq (P.) University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In Avicennian cosmology the whole of creation has been formed on the basis of a rigorous and consistent system of cause and effect in which each creature has its specific and determinate place. The world of nature as the lowest stage of existence is under the control of celestial souls and celestial souls themselves are under the dominance of pure intelligences and finally they are related to the Necessary Being. In such a system prayers and invocations are means for union and connection of human souls with the worlds beyond (celestial souls and pure intelligences) in order to aquire benefits and repel losses. Human souls have found the power for union and connection with pure intelligences through the transcenence of self and evolution of the faculties of speculative and practical reason and therefore the power to influence celestial souls brings about the genesis of pleasant phenomena and removing the unpleasant events in material world.
The quality of harmony and correspodance of prayer and invocation with the rational principles and rules govering the causal system of the world is the main problem of our analysis and examination of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prayer
  • invocation
  • celestial souls
  • human souls
  • pure intelligences
  • Ibn Sina