عرفان سینوی در ساحت عمل با تأکید بر سبک بیان خاص ابن‌سینا

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشجوی دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

تعیین مختصات عرفان بر پایه سیره پیشوایان معصوم حاکی از تنزه عرفان اصیل از برخی روش‌های متعارف و  شناخته شده در این زمینه است. از این منظر عارف در صدد شناحت و مشاهده و وصول به حضرت حق است. افزون بر جنبه‌های نظری که مقدمات سیر و سلوک را تشکیل می‌دهد، اهتمام به عبادات و تصفیه نفس و دستگیری خلق به مثابه عمل صالح، طی طریقی است که تجربه‌اندوزی و سلوک عرفانی در ساحت عمل دانسته می‌شود؛ در صورتی که تنوع حیطه‌ها و علقه‌های مطالعاتی ابن‌سینا لحاظ شود، سخنان او در این‌باره با دقت نگریسته شود و مدل عرفان اصیل پیشوایان معصوم به عنوان شاخص برگزیده شود، سهم قابل توجهی از مختصات مهم عرفان اصیل در رفتار و آثار ابن‌سینا مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avicennian Mysticism in the Sphere of Practice with an Emphasis of Ibn Sina’s Specific Way of Speaking

نویسندگان [English]

  • Ishagh Taheri 1
  • Ali Reza Mirzaei 2
1 Associate Professor of philosophy department
2 PhD in university of Qum
چکیده [English]

Determination of the characteristics of mysticism on the basis of the life of innocent leaders indicates the purity of genuine mysticism of some common and well-known methods in this field. From this point of  view the mystic seeks to know, contemplate and union with the Divine.
In addition to theoritical aspects which make up the requirments of mystical journey in the endeavour of prayers, purification of soul and helping people as a token of pious acts is a mystic path that is known as gaining experience and mystical journey in the sphere of action. In case the diversity of Ibn Sina’s proceupation and concerns of mystical studies in taken into account, his sayings on this object is viewed with careful attention, and the model of genuine mysticism of innocent leaders is chosen as an indicator, a considerable proportion of important characteristics of genuine mysticism is evident in the behaviour and works of Ibn Sin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • practical mysticism
  • theoritical mysticism
  • Alavid mysticism
  • mystical experience
  • Mystical journey