دوره و شماره: دوره 21، شماره 58، دی 1396، صفحه 1-160 

علمی ـ پژوهشی

آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

صفحه 5-20

10.30497/ap.2017.67784

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله