کلیدواژه‌ها = وجود
استعارة مفهومی و مسئلة زیادت وجود بر ماهیت در فلسفة اسلامی

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 53-69

10.30497/ap.2020.238754.1471

سیدعلی مومنی؛ منصور ایمانپور؛ رضا اکبری