دوره و شماره: دوره 18، شماره 52، دی 1393 

علمی ـ پژوهشی

روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن

صفحه 5-23

10.30497/ap.2014.49252

سید احمد حسینی؛ ابراهیم مسلم پور