دوره و شماره: دوره 18، شماره 51، تیر 1393، صفحه 1-152 
اهداف برنامه تربیتی ابن سینا

صفحه 115-126

10.30497/ap.2014.59336

کمال نصرتی هشی؛ رضا علی نوروزی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ حسینعلی نصرآبادی