تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری

2 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

یکی از پرسش‌هایی که اذهان محققان و اطبا را به خود مشغول کرده است بررسی چگونگی تأثیر نگرش فلسفی ابن‌ سینا بر طب اوست. ابن‌سینا در زمینه علم النفس تحقیقات ارزندهای ارائه کرده است که مبنای او در مراحل شناخت بیماری جسمی و روحی و نحوه درمان آن است. ترکیب انسان از نفس و بدن، برخورداری نفس از قوای متعدد، ارتباط نفس و بدن و شرافت مزاج انسان و نزدیکی به اعتدال حقیقی، از نمونه تحقیقات فلسفی ابن‌ سینا در زمینه نفس است که در طب از آن بهره برده است. از تأثیرات مهم علم النفس ابن سینا بر طب او توجه به تأثیر حالات نفسانی بر امور بدنی و بالعکس است. با توجه به این رویکرد وی در برخی موارد به جای تدبیر طبیعی از تدبیر نفسانی استفاده می کند. بر این اساس در طب سینوی در شیوه معالجه به جنبه‌های نفسانی و بدنی به یک اندازه توجه می‌ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avicenna's Researches in the Field of Ppsychology and its Application in the Avicenna Medicine

نویسندگان [English]

  • Ehsan Kordi 1
  • Najafgholi Habibi 2
چکیده [English]

Avicenna has provided valuable researches in psychology which are the basis of his recognition of diseases and treatment. This that human is a combination of the soul and body, the soul has several forces, the connection between soul and body, the superiority of man's nature and closeness to the true balance, are examples of  Avicenna's philosophical researches about soul of which he used in the medicine. This approach shows that Avicenna did not consider medicine independent of philosophy and had used philosophical matters in the medicine as axioms. One of the questions which has engaged the researchers and physicians is to investigate how the effect of Avicenna's philosophical view on his medicine is. Since that one of the advantages of Avicenna's medicine is considering the spiritual aspects in addition to the physical ones, so the presence of Avicenna's psychology can be observed in all stages of treatment and therefore his medicine can be considered as a comprehensive medicine which covers all aspects of human existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychology
  • connection between soul and body
  • forces of soul
  • spiritual planning
  • and Avicenna's medicine