آموزش فلسفه با رویکرد پرورش تفکر انتقادی و مقایسه آن با سبک سینوی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از شیوه‌های فعال و نوین آموزش تفکر فلسفی، روش «تفکر انتقادی» است. این شیوه از ابداعات ماتیو لیپمن و رابرت انیس است که مبتنی بر اصول کنجکاوی اندیشمندانه، عینیت‌گرایی، انعطاف‌پذیری، گستردگی فکر، شک‌گرایی معقول و روشمند بودن است. مسئله مهم و قابل طرح این است که فیلسوفان اسلامی و به طور مشخص ابن‌سینا به عنوان فیلسوف مروج تفکر فلسفی تا چه اندازه شیوه‌ی تفکر انتقادی را در مسیر ترویج فلسفه و رشد تفکر فلسفی به کار بسته است. با بررسی آثار ابن‌سینا و شیوه‌های عملی او مشخص می‌شود که وی در نقد و تحلیل اندیشه‌های عوام و خواص، در نحوه‌ی برخورد با نقادان معاصرش، در مناسبات علمی ‌با شاگردانش، در تثبیت و ترویج تفکر منطقی (برهانی) در فلسفه به شیوه‌ی «تفکر انتقادی» برخورد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Philosophy with the Approach of Training "Critical Thinking" and it's Comparison with the Method of Ibn Sina

نویسنده [English]

  • Jamileh Fatemi
چکیده [English]

The method of critical thinking is one of the active and new methods in teaching philosophical thinking.
This method is one of innovations of Matthew Lipman and Robert Ennis which is based on some principles. These principles are thinking curiosity, objectivism, flexibility, extensionality of thinking, rational skepticism and being methodical.
In this article an important question is that " How much have the Islamic philosophers especially Ibn Sina as a propagators of philosophical thinking, used the method of critical thinking in the path of propagation of philosophy and development of philosophical thinking? After studying and considering the works of Avicenna and his practical method it has become clear that he has used the method of critical thinking in many situations such as criticism and analysis of the thoughts of common and elite people, in the manner of encounter with his contemporary critics, in his scientific relations to his disciples, in consolidation and propagation of logical thinking (demonstrational thinking) in philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The teaching of philosophy
  • the philosophical thinking
  • Critical Thinking
  • Ibn Sina