اهداف برنامه تربیتی ابن سینا

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از عناصر اصلی تعلیم و تربیت، هدف است. اگر تعلیم و تربیت را صیرورت و تحول انسان از وضع موجود به وضع مطلوب تعریف کنیم، بدون شک این تحول نیازمند آگاهی از هدف حرکت یا مجموعه اهدافی است که جهت و مسیر حرکت و سرانجام آن را مشخص می‌ سازد. ابن‌ سینا در ضمن مسائل نفس ‌شناسی به موضوع تعلیم و تربیت انسان پرداخته است و برای حرکت تکاملی انسان هدف اصلی و کلی که همان سعادت حقیقی انسان است، قرار می‌ دهد. او در مسیر رسیدن به این هدف اصلی، اهداف میانی را معرفی می‌ نماید که عبارتند از: اهداف اعتقادی، اهداف اخلاقی، اهداف علمی ـ آموزشی، اهداف فرهنگیـ هنری، اهداف اجتماعی، اهداف زیستی ـ جسمانی، اهداف سیاسی ـ اقتصادی.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Goal of Education from Ibn Sina's Point of View

نویسندگان [English]

  • Kamal Nosrati Heshi 1
  • Reza Ali Nowrozi 2
  • Sayed Ebrahim Mirshah Jafari 3
  • Hassan Ali Bakhtiyar Nasr Abadi 3
چکیده [English]

Goal is regarded as one of the main components of educational programs. With education defined as human transition and return from his existing condition to the desired one, such transition necessitates an awareness of the goal/goals behind this movement determining its direction, path and end. In addition to discussing issues on self-recognition, Avicenna has attempted to consider human education establishing human real prosperity as the main goal of his evolutionary movement. On the way to reaching the main goal, he has established some intermediate aims involving theological, ethical, scientific-educational, cultural-artistic, social, environmental-physical and political-economic  ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Intermediate educational goals
  • Prosperity
  • Avicenna