دوره و شماره: دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 1-137 (بهار و تابستان 1390) 
محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 93-114

10.30497/ap.2011.39469

لیلا کیان خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر