دوره و شماره: دوره 16، شماره 47، مرداد 1391، صفحه 1-155 (بهار و تابستان 1391)