کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
گرایش ابن ‏سینا به عرفان و معرفت شهودی در مقایسه با ملاصدرا

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 137-172

10.30497/ap.2022.243227.1589

یزدان رزم آرا؛ جهانگیر مسعودی؛ عباس جوارشکیان


بررسی نقش نفس و بدن در پیدایش لذت و الم براساس دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 131-153

10.30497/ap.2022.242898.1580

محمد مهدی کمالی؛ جواد پارسایی؛ احمد شه گلی


نقش بدن در پیدایش ادراکات عقلی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 133-152

10.30497/ap.2021.241384.1539

محمد مهدی کمالی؛ احمد شه گلی؛ جواد پارسایی


باطن و حقیقت عبادت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 24، شماره 64، مهر 1399، صفحه 193-210

10.30497/ap.2021.239711.1498

زهرا سعید تهرانی؛ فاطمه صادق زاده


تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 62، آذر 1398، صفحه 111-129

10.30497/ap.2019.75334

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری