نویسنده = رضا اکبریان
محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 93-114

10.30497/ap.2011.39469

لیلا کیان خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


بخت و اتفاق از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 11، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 150-168

10.30497/ap.2008.67982

مریم سالم؛ رضا اکبریان