محرک نامتحرک بر اساس کتاب لامبدا با تکیه بر تفاسیر ثامسطیوس، ابن‌سینا، ابن‌رشد و آکوئیناس

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه مشاء، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های فلسفه ارسطو اختصاص به الهیات یا مباحث خداشناسی دارد. ارسطو خدا را علت نخستین تمام حرکت‌های عالم دانسته ولی خود او را از هر حرکتی مبری می‌داند. نکته مهم این است که خدای ارسطو علت غائی حرکت‌های عالم بوده و هیچ جنبه خالقیتی ندارد. ارسطو در کتاب لامبدا (کتاب دهم متافیزیک) محرک نامتحرک را اثبات کرده و به تبیین صفات او می‌پردازد. این بخش از کتاب متافیزیک توسط فیلسوفان بزرگ مشائی مورد شرح و بررسی قرار گرفته است.
ارسطو بر اساس یک برهان پسینی و با مشاهده حرکات تجربی عالم وجود محرک، متحرک را اثبات کرده و او را واجد صفاتی چون عالم، حی، خیر و... می‌داند. ثامسطیوس، ابن‌سینا، ابن‌رشد و آکوئینی بر اساس تفاوت‌هایی که در مبانی و اعتقادات دینی و فلسفی خود دارند به تفسیر این بخش از کتاب متافیزیک پرداخته‌اند این تفاسیر در برخی موارد با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره‌ای موارد متمایزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Unmoved Mover" in the Book Lambda By commentary of Themistius, Ibn Sina, Ibn Rushd and Aquinas

نویسندگان [English]

  • lila Kiyankhah 1
  • Reza Akbariyan 2
1 Ph.D. student of philosophy of philosophy, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Philosophy at Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important parts of Aristotles Philosophy is devoted to theology or subjects pertaining to our Knowledge of God. Aristotle regards God as the first cause of movements of the universe, but considers him exonerated of any motion.
The important point is that Aristotle's God is not the final cause of the world's movement and has no creative aspect.
Aristotle in the Book of Lambda (the tenth book of Metaphysics) has proved the existence of Unmoved Mover and attempts to explain its attributes. This part of Metaphysics has been examined and interpreted by great peripatetic philosophers.
On the basis of an a priori proof and by the observation of empirical movements in the world, Aristotle proves the existence of Unmoved Mover and holds that he has attributes such as all – knowing, being alive and goodness. Themistius, Ibn Sina, Ibn Rushd and Aquinas on the basis of differences they have on the grounds of their religious and philosophical belief, have commented on this part of Metaphysics. In some cases these commentaries have something in common and in  others they are different form each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unmoved Mover
  • Lambda
  • Aristotles
  • Themestius
  • Ibn Sina
  • Ibn Rushd
  • Aquinas