دوره و شماره: دوره 22، شماره 59، تیر 1397 (تالیف) 

علمی ـ پژوهشی

جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

صفحه 5-25

10.30497/ap.2018.69927

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه