نویسنده = محمود هدایت افزا
رابطۀ وجود و ماهیت در مکتب نومشائی حکیم رجب علی تبریزی

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 91-117

10.30497/ap.2023.244263.1615

محمود هدایت افزا؛ سعید انواری


معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی

دوره 21، شماره 57، خرداد 1396، صفحه 87-105

10.30497/ap.2017.63559

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


مبادی نظری ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند از منظر ابن‌سینا و شیخ احسائی

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 49-70

10.30497/ap.2015.52028

محمود هدایت افزا؛ سید عبدالرحیم حسینی


دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی

دوره 17، شماره 49، خرداد 1392، صفحه 117-137

10.30497/ap.2013.40728

محمد جواد رضایی؛ محمود هدایت افزا