اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعیده سادات شهیدی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی استادیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

www.researchgate.net/profile/Saeedeh_Shahidi
saeedehshahidigmail.com

سردبیر

محمد سعیدی مهر

دکتری فلسفه استاد دانشگاه تربیت مدرس

saeedimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا اکبری

دکتری فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق(ع)

isu-ir.academia.edu/rezaakbari
reza.akbarigmaile.com

محمد ایلخانی

دکتری فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

m-ilkhanicc.sbu.ac.ir

زهره توازیانی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)

drztavazianyyahoo.com

محسن جوادی

فلسفه و کلام اسلامی استاد تمام گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

javadi-mqom.ac.ir

حسین کلباسی اشتری

دکتری فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

hkashtariyahoo.com

سید احمد حسینی

فلسفه مشاء دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ahmadhosseineeazaruniv.ac.ir

فاطمه سلیمانی دره باغی

دکتری فلسفه تطبیقی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

www.researchgate.net/profile/Fateme_Soleimani7
fateme_soleimaniyahoo.com

فاطمه صادق زاده قمصری

دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

www.linkedin.com/in/fatemeh-sadeqzadeh-8a5965176/
sadeqzadehisuw.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سجاد رضوی

تاریخ فکری اسلامی و مطالعات اسلامی استاد تاریخ فکری اسلامی و مطالعات اسلامی دانشگاه اکستر

arabislamicstudies.exeter.ac.uk/staff/rizvi
s.h.rizviexeter.ac.uk

مدیر داخلی

منا فریدی خورشیدی

کلام امامیه استادیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق (ع)

m.faridiisu.ac.ir

مدیر اجرایی

طاهره کیائی

مدیریت آموزشی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع)

apisu.ac.ir
09126122701