ارزیابی ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک در حکمت سینوی با نگاهی به تلقی هایدگر و ماریون از انتوتئولوژی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید رجاییT تهران، ایران

چکیده

انتوتئولوژی، حضور همزمان هستی‌شناسی و الهیات را در متافیزیک به رسمیت می­ شناسد. در انتوتئولوژی، خدا در مفهوم متافیزیکی خویش، به مثابة موجودی در میان دیگر موجودات است با شماری از صفات ایجابی همانند علت‌العلل و ذاتی دست‌یافتنی و شناختنی و قابل‌نامگذاری برای بشر. به ادعای هایدگر، متافیزیک با ساختار انتوتئولوژیک خود، خدا را به مفهومی متافیزیکی تنزل داده که فاقد هر گونه شکوه و هیبتی برای عبادت است. پرسش این است که آیا فلسفة سینوی ساختاری انتوتئولوژیک دارد؟ دستاوردهای این پژوهش عبارت است از: یکم. تلقی هایدگر از متافیزیک تلقی نادرستی است که فلسفة سینوی آن ویژگی‌ها را ندارد. حتی درصورت عدم‌پذیرش دلایل ارائه‌شده در نادرستی این تلقی، و به فرض صحت آن، مؤلفه­ ها و لوازم انتوتئولوژی به روایت هایدگر و ماریون را نمی‌توان در فلسفة سینوی به‌نحو قاطع یافت؛ دوم. هرچند ابن‌سینا از خدا به جهت وجودش در فلسفة اولی سخن می‌گوید، اما وجود را نه حقیقت خدا که از لوازم حقیقتش می­داند و حقیقتش را نامعلوم معرفی می‌کند. در عوض برای جبران محدودیت­های شناختی فراروی بشر در متافیزیک سعی می‌کند فیلسوفانه از امکانات درونی تعالیم وحیانی مدد گیرد و به‌جای به‌کارگیری الهیات ایجابیِ انتوتئولوژی از متافیزیک سلبی ـ ایجابی بهره ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Onto-Theo-logical Structure of Metaphysics in Avicennian Philosophy Based on Heidegger and Marion's View points

نویسنده [English]

  • Abdollah Salavati
Associate professor,Department of Philosophy, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Onto-Theo-logy recognizes the simultaneous presence of ontology and theology in metaphysics. In Onto-Theo-logy, God, in his metaphysical conception, is a being among other beings with several positive attributes, such as the cause of the universe and cause of itself, and inherent, achievable, cognitive and namable essence for mankind. Heidegger claims that Metaphysics with its Onto-Theo-logical structure reduced God to a metaphysical notion that lacks any glory for worship and prayer. Thus, the main question of the essay is: Is Avicennian philosophy an Onto-Theo-logical structure? The founding of the research is as follows: First, unlike the theologians, the discussion of God in Avicennian philosophy holds in terms of His mode of existence. Therefore, the simultaneous presence of theology and ontology in the Avicennian philosophy would be excluded. Second, Heidegger's conception of metaphysics is false and confusing, and Avicennian philosophy is also metaphysics but does not consist of the metaphysical properties claimed by Heidegger. Third, although in philosophia prima Ibn Sina speaks of God as a being, he doesn't consider the existence as the truth of God; rather he reflects existence as the implications of the truth of God. To compensate for the cognitive limitations of mankind in metaphysics, he tries to philosophically use the inner possibilities of the teachings of the divinity. In this regard, instead of using the Onto-Theo-logy positive theology, he develops his philosophy based on a negative-positive metaphysic. Fourth, components and implications of Onto-Theo-logy by Heidegger and Marion, Assuming they are right, are not present in the philosophy of Avicenna. In other words, Avicenna's philosophy does not have an Onto-Theo-logical structure. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onto-Theo-logy
  • Ontology
  • Theology
  • Marion
  • Heidegger
  • Avicenna
 
ابن‌سینا، حسین بن‏عبدالله(1404هـ الف). التعلیقات. (تحقیق عبدالرّحمن بدوی). بیروت: مکتبه الاعلام الاسلامی.
ــــــــــــــ(1400هـ الف). تفسیر سوره التوحید(کتاب مجموعه رسائل). قم: انتشارات بیدار.
ــــــــــــــ(1400هـ ب). تفسیر سوره فلق(کتاب مجموعه رسائل). قم: انتشارات بیدار.
­­­­ ــــــــــــــ(1383). دانشنامه علائی(الاهیات). مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر محمد معین. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
ــــــــــــــ(1400هـ ج). رساله الحدود(کتاب مجموعه رسائل). قم: انتشارات بیدار.
ــــــــــــــ(1375). شرح الإشارات و التنبیهات. (مع شرح نصیرالدین طوسی). قم: النشر البلاغه.
ــــــــــــــ( 1404هـ ب)، الشفاء(الاهیات). (تصحیح سعید زاید). قم: مکتبه آیت الله مرعشی.
افراسیابی، مرضیه(1389). هایدگر و تمایزات فلسفه با جهانبینی، متافیزیک و اندیشیدن،. دانشگاه تهران. پایان‌نامه ارشد. استاد راهنما حسین مصباحیان. استاد مشاور حمید طالب‌زاده.
بنسون، بردسی الیس(1395). «ژان لوک ماریون مرزهای منطق را محک می­زند». (ترجمة رسول رسولی‌پور و یونس آریا) خردنامه. ش 16، بهار و تابستان.
داوری اردکانی، رضا(1383). فلسفه تطبیقی چیست؟. تهران: نشر ساقی.
سبزواری، ملاهادی(1383). اسرار الحکم. قم: مطبوعات دینی.
ــــــــــــــ(1369ـ1379).شرح المنظومه. تهران: نشر ناب.
سنایی، علی(1395). «تحلیل مواجهه الهیات تومیستی ژیلسون و ماریون با وجودشناسی هیدگر». پژوهش­های هستی‌شناختی. سال 5، شماره 10. پاییز و زمستان، صفحات 50ـ70.
صدرالدین شیرازى، محمدبن‌ابراهیم(1363). مفاتیح الغیب‏. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالى. انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران. مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
عبدالکریمی، بیژن(1395). «تفکر معنوی و سوبژکتیویسم متافیزیکی». پژوهش­های عقل نوین. سال اول، شماره 2. پاییز و زمستان،  صفحات 51ـ79.
طباطبایی، محمد حسین(1419هـ). الرسائل التوحیدیه. بیروت: مؤسسه النعمان.
قیصری، داوود(1375). شرح فصوص الحکم. (چاپ سید جلال‌الدین آشتیانی). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
هایدگر، مارتین(1383). متافیزیک چیست؟. (ترجمة سیاوش جمادی). تهران: ققنوس.
ــــــــــــــ(1388). چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟. (ترجمة سیاوش جمادی). تهران: ققنوس.
 
Blond, Louis P (2010). Heidegger and Nietzsche: Overcoming Metaphysics. London: Continuum.
Han, Xiaoqiang(2008). “Is Being a Screen of God?”. Res Cogitans, no. 5, vol. 1, 86-103.
Heidegger, Martin(2002). Identity and Difference. Translated and with an Introduction by Joan Stambaugh. New York: Harper & Row Publishers.
ــــــــــ(1982). The Basic Problems of Phenomenology. Translation, Introduction, and Lexicon by Albert Hofstadter. Bloomington: Indiana University Press
ــــــــــ (2001). Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson. Oxford: Blackwell Publisher.
Macêdo Jucá, Henrique(2018). Praying to God Without Being Jean Luc-Marion’s account of how to think, and pray to, God in the aftermath of Heidegger’s critique of onto-theology. A thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Philosophy (MA). Supervisor: dr. Dennis Vanden Auweele, Leuven.
Marion, Jean-l uc(2012). God Without Being. Hors-Text Second Edition. Translated by Thomas A. Carlson with a Foreword by David Tracy and a New Preface by Jean- Luc Marion, Chicago and London: The University of Chicago Press. 
Sands, Justin (2017). “After Onto-Theology: What Lies beyond the ‘End of Everything”. Philosophy Department, North-West University Potchefstroom, 11 Hoffman St. Potchefstroom. Potchefstroom 2520, South Africa; Justin.Sands@nwu.ac.za Academic Editor: Peter Ivar Kaufman.