شیخ اشراق و جریان فلسفه اسلامی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدرس مدرسه عالی شهید مطهری

چکیده

موقعیت تاریخی و خاستگاه حکمت اشراق با توجه به بارزترین وجه سده هفتم هجری یعنی حملات غزالی به فیلسوفان و نقد رواج فلسفه در جهان اسلام، به خوبی قابل تبیین است. تلقی و دریافت سهروردی از انتقادات غزالی نسبت به فلسفه با نوع مواجهه و تقابل ابن رشد با غزالی تفاوت اساسی دارد. از نظر سهروردی، غزالی نه یک اندیشمند مخالف با تعقل، بلکه منذری است که شکاف و فاصله عقل و فلسفه را گوشزد می‌کند. با وجود این، سهروردی بر خلاف غزالی با رویکردی اصلاحی و با طرح حکمت ذوقی در کنار استدلال و حکمت بحثی و از طریق احیای حکمت به بازسازی بنیان فلسفه اسلامی و تداوم آن اقدام کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sheikh Ishragh and the Trend of Islamic Philosophy

نویسنده [English]

  • Jalieleh Alam Al - Hoda
Lecturer / Martyr Motahary University
چکیده [English]

The historical situation and origin of illuminationist philosophy in view of the most striking feature of the seventh century ie. Ghazzali's attacks on philosophy and the critique of philosophy's populairty in the Islamic world is well explained.
The attitude and perception of Suhrawardi to ward Ghazzali's criticisms against philosophy has a fundamental difference with the kind of Ibn Rushd's encounter and opposition toward Ghazzali. According to Suhrawardi, Ghazzali is not an thinker who is against intellect, but is a thinker who points out gulf between reason and Philosophy. However, Suhrawardi unlike Ghazzlai with a reformist approach and by designing an illuminative philosophy alongside argumentation and discursive wisdom and through revival of wisdom has attempted to reconstruct the foundation of Islamic Philosophy and its continuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suhrawardi
  • Ghazzali
  • intuitive wisdom
  • discursive wisdom
  • Ibn Rushd
  • revival of wisdom
  • reason and philosophy