تبیین تکثر شرایع و راهبردهای آن در مدینه فاضله فارابی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه تهران

چکیده

جمهور برای نیل به سعادت ناگزیر از شناخت حقایق معقولند. اما بر اساس طبع یا عادت یا سنخ برخی معقولات، تصور و تصدیق معقولات برای جمهور میسر نیست. قوه خیال می‌تواند با محاکات معقولات در جامه محسوسات، مراتبی از شناخت معقولات را به دست دهد. انبیا از طریق وحی و توسط شرایع متنوع، سعادت و حقیقت معقول را برای اقوام و اجتماعات گوناگون بشری محاکات کرده و به تبع انبیا و جانشینان آنها، خطیبان و هنرمندان مدینه فاضله به شیوه‌های اقناعی و تخییلی مفاد وحی را میان همه اقشار مدینه فاضله انتقال و به این وسیله تصور و تصدیق معقولات را انتشار می‌دهند.       

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Diversity of Religions and Its Strategies in Farabi Ideal City - State

نویسنده [English]

  • Nadia Maftoni
Lecturer / Tehran University
چکیده [English]

All people in order to attain happiness have to understand intelligible truths. But on the basis of nature, habit or the kind of certain intelligibles the concept and assent of intelligible is not possible for all. The faculty of imagination by the imitation of intelligibles in the garment of sensible objects can provide us with degrees of understanding intelligibles.
Prophets through revelation and by way of different traditions have the power to imitate the happiness and intelligible truth for different peoples and human communities and following prophets and their successors, orators and artists in the ideal city-state in convincing and imaginative ways convey the content of revelation among all the ranks of the ideal city-state and in this way propagate the concept and assent of intilligibles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagination
  • Imitation
  • reovelation
  • convincing
  • image
  • orators
  • Artists