مقدمات یادگیری فلسفه ی ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آمونیوس فرزند هرمیاس از شارحان بزرگ ارسطوست که تمام نوافلاطونی های اواخر سده پنجم به بعد، از او متأثر بوده اند. وی در ابتدای کتاب خود، درباره مقولات ارسطو به ذکر مواردی می‏پردازد که در شناخت بهتر فلسفه ارسطو مؤثر است. او ضمن معرفی و دسته بندی آثار ارسطو، به تبیین غرض ارسطو از نگارش آن ها، نحوه حضور او در این آثار، چگونگی مطالعه آن‌ها و ویژگی افرادی که قصد مطالعه آثار و یا شرح آن ها را دارند، می‌پردازد. ذکر این مطالب که نه تنها برای فلسفه ارسطو، که حتی برای مطالعه فلسفه به طور مطلق ضروری است، نشان دهنده اهمیت ارسطو نزد آمونیوس و تلاش او در نزدیک کردن فلسفه ارسطو به فلوطین و رفع تعارض‌های موجود بین ارسطو و افلاطون است. فارابی در اثری مشابه، یعنی کتاب "ما ینبغی أن یقدم قبل تعلم الفلسفه" ارسطو، به جز در مواردی اندک، به تکرار سخن آمونیوس می‌پردازد و از این رو می‏توان این اثر را کاملاً آمونیوسی و ترجمه‌ای آزاد از اثر آمونیوس دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prolegomena to the Learning of Aristotle’s Philosophy According to the Viewpoints of Ammonius and Farabi

نویسنده [English]

  • Maryam Salem
چکیده [English]

Ammonius, Son of Hermias, is one of the noblest commentators of Aristotle’s philosophy. He taught most of the important Platonists of the late 5th and early 6th centuries. The beginning of his book, on Aristotle’s Categories, he mentions some points which are useful to have a better knowledge of Aristotle’s philosophy. In his book, he introduces and classifies Aristotle’s works. Then, he expresses Aristotle's purpose and the quality of representing his thoughts, as well as the way of studying the book and the features of the person who wants to study or comment on Aristotle’s works. Such commentary is necessary not only for Aristotle’s philosophy but also for understanding the general philosophy. In addition, it shows the important role of Aristotle in Ammonius' thoughts and his efforts to reach an agreement between Aristotle, Plotinus, and Plato. Farabi in the same book of Ma Yanbagi An Yataallam Gab Taalome alFalsafate Arasto (The points which are worthy to know before studying Aristotle’s philosophy) Except in some few cases, repeats Ammonius’ words; so we can assume that the book is completely under the influence of Ammonius' work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonius
  • FARABI
  • Aristotle
  • On Aristotle’s Categories
  • Ma Yanbagi An Yogadema Gaba Taalome alFalsafate Arasto

عنوان مقاله [العربیة]

مقدمات تعلّم فلسفة أرسطو من وجهة نظر آمونیوس وفارابی

چکیده [العربیة]

آمونیوس بن هرمیاس من أعاظم شرّاح أرسطو الذی تأثّر به جمیع أصحاب مدرسة الأفلاطونیة المحدثة من أواخر القرن الخامس وما بعده، یذکر فی بدایة کتابه عن مقولات أرسطو نقاطاً یفید فی معرفة فلسفة أرسطو علیبشکل أفضل. فإنّه یتطرق فیه، بعد تعریف آثار أرسطو وتصنیفها، إلی تبیین أغراض أرسطو من کتابتها، وکیفیة ظهوره فیها، و منهج مطالعتها، وممیزات مَن ینوی مطالعتها أو شرحها. إنّ تبیین هذه النقاط التی یبدو الاهتمام بها من الضروریات لا لمعرفة فلسفة أرسطو فحسب، بل لمطالعة الفلسفة علی الإطلاق، یبیّن أهمیة أرسطو لدی آمونیوس وجهوده لتقریب فلسفة أرسطو من افلاطون، ومحو الاختلافات بینهما. أعاد فارابی فی کتاب مماثل تحت عنوان «ما ینبغی أن یقدم قبل تعلم فلسفة أرسطو» کلمات آمونیوس ما عدا حالات محدودة، ونظراً لذلک یمکن اعتبار کتابه متصفا بصفات کتابات آمونیوس وترجمة حرة لکتابه.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • آمونیوس
  • فارابی
  • شرح مقولات أرسطو
  • ما ینبغی أن یقدم قبل تعلم فلسفة ارسطو