فرآیند تأثیر حکمت سینوی و اسلامی در اندلس و اسپانیای معاصر

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

چکیده

با مطالعه دقیق فرآیند شکل‌گیری تفکر فلسفی در جهان اسلام و ورود آن به اندلس، و سیر در مکتب مترجمان طلیطله و سپس ترویج آن در دیگر کشورهای جهان غرب و با بررسی و تحلیل نقش هر یک از فلاسفه اسلامی و آثار آن‌ها در می‌یابیم که ابن‌سینا از معماران اصلی بنای تفکر، فلسفه و علم در شرق و غرب بوده است، تا حدی که می‌توان ابن‌سینا و حکمت سینوی را سرچشمه رشد و تحول تفکر فلسفی غرب در سده‌های میانی، تصور کرد. نقش مؤثر و پویای تفکر اسلامی در کشور اسپانیا به دلیل هویت تاریخی800ساله آن تحت تأثیر حکومت اسلامی اندلس، این کشور را در سده‌های میانی به‌ عنوان ناقل اصلی تفکر اسلامی به جهان غرب مبدل نمود. در عصر حاضر نیز موضع واقع‌گرای اندیشمندان و محققان اسپانیایی، در شیوه برخورد با نقش متفکران اسلامی در فلسفه و تأثیر آن در فلسفه مدرسی و سپس در رنسانس، بهترین تصویر را از جایگاه و نقش تفکر اسلامی در جهان غرب ارائه می‌کند. این مقاله در صدد است به تبیین فرآیند سیر و میزان نقش و تأثیر ابن‌سینا و حکمت سینوی بر اندلس و اسپانیای معاصر به عنوان گذرگاه انتقال فلسفه اسلامی به جهان غرب بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Process of Islamic and Avicennian Philosophy in Andalusia and Contemporary Spain

نویسنده [English]

 • Zohreh Musazadeh
Assistant Professor, of Imam Sadiq University
چکیده [English]

By a careful study of the process of formation of Islamic thought in Islamic world and its entering Andalusia and a look at Toledo’s school of translators and then its propagation in other Western countries and by a study and analysis of the role of each Islamic philosophers and their works we find out that Ibn Sina has been one of the main architects in building the edifice of thought, philosophy and science in the East and West, to the extent that Ibn Sina and Avicennian philosophy can be considered the fountain – head of growth and development of Western philosophical thought in the Middle – Ages.
The effective and dynamic role of Islamic thought in Spain by virtue of its eight hundred years of historical identity under the influence of Islamic government in Andalusia made this country in the Middle Ages as a main conveyer of Islamic thought to the West. At the present age too realistic position of Spanish thinkers and scholars in the way they confront the role of Islamic thinkers in philosophy and its influence in scholastic philosophy and then in Renaissance presents the best picture of the place of role of Islamic thought in Western world. The present article intends to explain the process of course and degree of role and influence of Ibn Sina and Avicennian philosophy on Andalusia and contemporary Spain as a passage way for transfer of Islamic philosophy to Western world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Avicennian philosophy
 • Islamic philosophy
 • Andalusia
 • contemporary Spain
 • school of translators
 • Middle Ages
 • Renaissance

عنوان مقاله [العربیة]

عملیة تداعیات حکمة ابن‌سیناء والحکمة الاسلامیة فی الاندلس و اسبانیا الحالیة

چکیده [العربیة]

یعتبر ابن‌سیناء من أهم مؤسسی بنیویة الفکر و الفلسفة فی العلم من الشرق و الغرب، و ذلک بعد دراسة دقیقة لعملیة تکَوَن الفکر الفلسفی فی العالم الاسلامی و انتقاله إلى الاندلس و معالجة مدرسة تولدو، و من ثم انتشاره فی الدول الغربیة الأخرى کی یتم ذلک بدراسة و تحلیل دور کل من الفلاسفة الاسلامیین و أثارهم، إلى حد عد ابن‌سیناء و حکمته منهل التطور و التحول فی الفکر الفلسفی الغربی خلال القرون الوسطى.
و قد اعتبرت اسبانیا الناقل الاصلی للفکر الاسلامی الى العالم الغربی فی القرون الوسطى، و ذلک بسبب دور الفکر الاسلامی المؤثر و الحرکی فی هذه البلاد و التی استمدت هویتها التاریخیة ذات 800 سنة من سیطرة الحکومة الاسلامیة فی الاندلس.
و فی العصر الحالی یصور الموقف الواقعی للمفکرین و الباحثین الاسبان أحسن صورة لمکانة الفکر الاسلامی و دوره فی العالم الغربی، وذلک من خلال اسلوب تعاملهم مع المفکرین الاسلامیین فی الفلسفة و فاعلیته فی المدرسة الفلسفیة و من ثم فی عصر النهضة.
تتناول هذه المقالة توضیح مراحل مدى تأثیر ابن‌سیناء و دوره و حکمته فی الاندلس (اسبانیا الحالیة) کمحطة انتقال الفلسفة الاسلامیة الى العالم الغربی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • حکمة ابن‌سیناء
 • الفلسفة الاسلامیة
 • الاندلس
 • اسبانیا الحالیة
 • مدرسة المترجمین
 • القرون الوسطى
 • عصر النهضة