دوره و شماره: دوره 27، شماره 70، مهر 1402، صفحه 1-272 
استعاره‌های مفهومی علم حضوری در فلسفة سینوی

صفحه 243-270

10.30497/ap.2024.245302.1648

فاطمه مبارکی؛ سید محمد کاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا